تدریس ریاضی کنکور

مثلثات و هندسه کنکور ۹۷

مثلثات و هندسه کنکور ۹۷

سوالات مثلثات و هندسه کنکور ۹۷ از اهمیت زیادی در کنکور برخوردار است. به طوری که ۱۳ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

Math Entrance Exam 97 25 1 300x234 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 25 2 300x178 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 26 1 300x189 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 26 2 300x110 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 27 1 300x207 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 27 2 300x113 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 28 1 300x204 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 28 2 300x132 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 29 1 300x170 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 29 2 300x151 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 30 1 300x188 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 30 2 300x152 - مثلثات و هندسه کنکور 97

روابط طولی در مثلث، رابطه هایی هستند که درباره اندازه های پاره خط ها و زاویه های مرتبط با مثلث های مختلف بحث و بررسی می شوند. قضیه سینوس ها بیان کننده تساوی نسبت طول اضلاع به اندازه زاویه های مثلث می باشد. همچنین قضیه کسینوس ها هم به رابطه بین مربع اندازه اضلاع مثلث و زاویه بین آنها می پردازد. قضیه نیمساز های زوایای داخلی مثلث و محاسبه طول این نیمسازها هم مبحث مهمی در مثلثات و هندسه کنکور ۹۷ است. دیگر اشکال هندسی هم جزو تستهای مثلثات و هندسه کنکور هستند. دایره یکی از شکل های مهم در هندسه است که در تست های هندسه کنکور بسیار دیده می شود.

Math Entrance Exam 97 31 1 300x110 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 31 2 300x25 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 32 1 300x107 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 32 2 300x128 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 33 1 300x89 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 33 2 300x124 - مثلثات و هندسه کنکور 97

۱۳۴– اگر a=(2,-3,1)  و b=(1,2,-4) باشند. حجم متوازی السطوحی که بر روی سه بردار a و b و a×b ساخته شود کدام است؟

۱) ۲۲۵       ۲) ۲۳۰       ۳) ۲۴۵          ۴) ۲۵۰

Math Entrance Exam 97 34 300x77 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 35 1 300x153 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 35 2 261x300 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 36 1 300x105 - مثلثات و هندسه کنکور 97

Math Entrance Exam 97 36 2 300x148 - مثلثات و هندسه کنکور 97

۱۳۷- به ازای کدام مقدار a فاصله کانون های مقطع مخروطی ۳x۲+۴y۲+۱۶y+a=0 برابر ۲ می باشد؟

۱) ۲            ۲) ۴             ۳) ۶            ۴) ۸

Math Entrance Exam 97 37 300x152 - مثلثات و هندسه کنکور 97

مفاهیمی مانند شعاع، قطر، وتر، خط مماس بر دایره، زاویه مرکزی، زاویه محاطی، زاویه ظلی و کمان و روابط بین آنها دارای کاربرد های زیادی هستند و جزو مباحث تست خیز می باشند. به طور مثال، اندازه هر زاویه محاطی با نصف اندازه کمان مقابل به آن زاویه برابر است. دو وتر که یکدیگر را قطع نمی کنند. با هم موازی اند، اگر و تنها اگر کمان های محدود بین آن ها مساوی باشد. همچنین اگر خط های شامل دو وتر از یک دایره، یکدیگر را در داخل یا خارج دایره قطع کنند، بین اندازه پاره خط های حاصل روابط هندسی خاصی وجود دارد. چند ضلعی های محاطی و محیطی اغلب منشا تست های دشواری در مثلثات و هندسه کنکور ۹۷ هستند که بسیاری از داوطلبان قادر به پاسخگویی به آن ها نیستند. یک چهار ضلعی محاطی است اگر و فقط اگر دو زاویه مقابل آن مکمل باشند. حرکت هایی مانند انتقال، بازتاب و دوران را تبدیل های هندسی می نامیم که در کتاب هندسه دوره متوسطه به آن ها پرداخته شده است.

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا