تدریس خصوصی ریاضی

مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

مجموعه های اعداد

مجموعه یکی از اساسی ترین مفاهیم ریاضی است که بسیاری از نظریه های دیگر ریاضی در یک قرن اخیر بر مبنای آن پایه گذاری یا سازماندهی شده اند. برخی از مجموعه های اعداد که در سال‌های قبل با آنها آشنا شدیم عبارتند از: مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه اعداد حسابی، مجموعه اعداد صحیح، مجموعه اعداد گویا، مجموعه اعداد گنگ و مجموعه اعداد حقیقی.

1 - مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

همانطور که ملاحظه می کنید رابطه زیر مجموعه بودن بین مجموعه اعداد بالا به صورت زیر برقرار است:

2 - مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

تمام مجموعه های اعدادی که تاکنون با آنها آشنا شده ایم زیر مجموعه هایی از اعداد حقیقی اند. در نتیجه هر عدد دلخواهی را که در نظر بگیریم باید جایی روی محور اعداد حقیقی داشته باشد و همچنین هر نقطه روی این محور نشان دهنده یک عدد حقیقی مشخص است.

بازه ها

در اینجا گونه دیگری از زیر مجموعه‌ های R را در نظر می گیریم. فرض کنید A مجموعه شامل تمام اعداد حقیقی بین ۲- و ۱ به همراه خود این دو عدد باشد. چنین زیر مجموعه هایی از R که مشخص کننده یک قطعه از محور اعداد حقیقی باشد را بازه یا فاصله می‌نامیم. بازه ها در ریاضیات از اهمیت نسبتاً زیادی برخوردارند و با نماد زیر نمایش داده می شوند. بازه ها به انواع مختلف بازه باز و بازی بسته و بازه نیم باز تقسیم می‌شوند.

3 - مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

برای مثال می خواهیم اجتماع و اشتراک دو بازه A و B را به دست آوریم. نمایش هندسی هر دو بازه را مطابق شکل روی یک محور رسم می کنیم:

4 - مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

از روی شکل دیده می شود که اجتماع A و B برابر است با مجموعه تمام اعداد حقیقی بزرگتر از ۱- یعنی:

5 - مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

همچنین با توجه به شکل ملاحظه می شود که اشتراک A و B برابر است با مجموعه تمام اعداد حقیقی بین ۲ و ۴ به همراه خود عدد ۴ یعنی:

6 - مجموعه های متناهی و نامتناهی مجموعه های اعداد بازه ها

مجموعه های متناهی و نامتناهی

مجموعه هایی را که تعداد اعضای آنها یک عدد حسابی است مجموعه های متناهی می نامیم. مجموعه ای را که نتوان تعداد اعضای آن را با یک عدد حسابی بیان کرد مجموعه نامتناهی نامیده می شود.

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا