تدریس فیزیک کنکور

مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

حل تشریحی تستهای مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97 از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه 10 تست از 45 تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

169– بارهای الکتریکی q1=+q و q2=q3=+3q در راسهای یک مثلث متساوی الاضلاع قرار دارند و بار الکتریکی q4=-q در محل تلاقی میانه های این مثلث، ثابت نگه داشته شده است. اگر نیرویی که از طرف q1 بر q4 وارد می شود 0/5 نیوتون باشد، برآیند نیروهای وارد بر q4 چند نیوتون است؟

مقاله های مشابه

1) صفر       2) 0/5        3) 1        4) 3√0/5

170– دو ذره باردار مطابق شکل زیر در دو راس یک مثلث قرار دارند. میدان الکتریکی خالص این دو ذره در راس دیگر مطابق شکل است. q1/q2 کدام است؟

1) 25/144    2) 5/12      3) 12/5   4) 144/25

171– برای ساختن یک خازن، دو صفحه فلزی، یک ورقه میکا به ضخامت 0/3mm و k=7، یک ورقه شیشه ای به ضخامت 0/2cm و k=5، یک لایه پارافین به ضخامت 0/1cm و k=2 و یک لایه پلاستیک به ضخامت 0/2mm و k=3 در اختیار داریم. برای بدست آوردن بیشترین ظرفیت، با کدام ورقه باید میان صفحات فلزی را پر کنیم؟

1) میکا    2) شیشه      3) پارافین    4) پلاستیک

172– در مدار زیر، مقاومت R چند اهم باشد تا توان خروجی از مولد بیشینه شود و در این حالت I برابر چند آمپر است؟

1) صفر و 12     2) 3 و 4/8

3) 4 و 4          4) 4 و 4/2

173– در مدار زیر، آمپرسنج های A1 و A2 و A3 به ترتیب جریانهای 20 و 12 و 9 آمپر را نشان می دهند. از مقاومت R7 جریان چند آمپر عبور می کند؟

1) 3           2) 4            3) 8           4) 11

174– در شکل زیر، مقاومت ولت سنج 10 kΩ و مقاومت آمپرسنج 5Ω است. اگر ولت سنج و آمپرسنج به ترتیب 12 ولت و 0/1 آمپر را نشان دهند، توان مصرفی مقاومت R چند وات است؟

1) 1/15     2) 1/5       3) 11/5        4) 15

در این مبحث ابتدا نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی نقطه ای، میدان الکتریکی و توزیع بار در خازنها بررسی می شود. سپس قانون اهم معرفی می گردد که پایه و اساس حل تستهای مدارهای جریان مستقیم است. مبحث مغناطیس به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزیک باید به آن پرداخته شود. مواد پارا مغناطیس، مواد دیا مغناطیس و مواد فرو مغناطیس خواص مغناطیسی متفاوتی دارند. همچنین بر ذره بار دار متحرک در میدان مغناطیسی یک نیروی مغناطیسی وارد می شود. نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان هم جزو سوالات مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97 می باشند. در اطراف سیم حامل جریان هم میدان مغناطیسی ایجاد می شود. به طوریکه بین سیم های موازی حامل جریان نیروی مغناطیسی وجود دارد.

175– دو فلز A و B وقتی در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند، حجم حوزه های مغناطیسی فلز A به سختی تغییر می کند و پس از حذف میدان خارجی به حالت اول برنمی گردد ولی در فلز B حجم حوزه ها به سهولت تغییر می کند و پس از حذف میدان خارجی به حالت اول برمی گردد. A و B به ترتیب کدام اند؟

1) پارامغناطیس و فرومغناطیس سخت

2) فرومغناطیس نرم و پارامغناطیس

3) فرومغناطیس سخت و فرومغناطیس نرم

4) فرومغناطیس نرم و فرومغناطیس سخت

 

جواب این تست گزینه 3 است.

176– مطابق شکل زیر، چهار سیم باریک، موازی و بسیار بلند حامل جریان I، عمود بر صفحه قرار دارند، میدان مغناطیسی در مبدا مختصات کدام است؟

177– یک پیچه دارای 500 حلقه است و مساحت هر حلقه آن 120 cm2 است. در یک میدان مغناطیسی یکنواخت حول یکی از قطرهایش که عمود بر میدان است، با بسامد ثابت می چرخد و نمودار نیروی محرکه القایی آن مطابق شکل زیر است. بزرگی میدان مغناطیسی چند تسلا است؟

1) 0/05     2) 0/06      3) 0/08      4) 0/09

178- پیچه ای دارای 200 حلقه است و شار مغناطیسی 0/05 وبر از آن می گذرد و دو سر این پیچه به هم وصل است. اگر این شار مغناطیسی با آهنگ ثابتی کاهش یافته و به صفر برسد و مقاومت الکتریکی پیچه 10 اهم باشد، چند کولن بار الکتریکی در آن شارش پیدا می کند؟

1) 0/01       2) 0/1         3) 1          4) 10

 

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا