تدریس فیزیک کنکور

فیزیک جدید کنکور ۹۷

فیزیک جدید کنکور ۹۷

تجزیه و تحلیل و بررسی تستهای فیزیک جدید کنکور ۹۷ از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه ۶ تست از ۴۵ تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش). معرفی و بررسی برخی پدیده ها مانند اثر فوتو الکتریک و طیف خطی گسیلی و جذبی از گازهای اتمی در این مبحث صورت می گیرد. همچنین مبحث لیزر هم جزو مبحث فیزیک جدید کنکور ۹۷ می باشد. همچنین با ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی و شکافت و همجوشی هسته ای پرداخته می شود.

۱۹۵- اگر آزمایش یانگ را بدون تغییر چشمه نور و بدون تغییر فاصله ها در دستگاه آزمایش، به جای هوا در آب انجام دهیم، فاصله بین دو نوار روشن متوالی چند برابر می شود؟ (n=4/3)

۱)۳/۸         ۲) ۲/۳          ۳)  ۳/۴        ۴)۴/۳

Physics Entrance Exam 97 40 300x107 - فیزیک جدید کنکور 97

۱۹۶- نمودار میدان الکترومغناطیسی بر حسب مکان یک موج الکترومغناطیسی که در خلا منتشر می شود مطابق شکل زیر است. کدام مورد با توجه به نمودار درست است؟(c=3×۱۰۸ m/s)

۱)طول موج ۰/۵ متر است

۲)دوره موج یک ثانیه است

۳)عدد موج Π رادیان بر متر است

۴)بسامد ۳×۱۰۸Hz موج است

Physics Entrance Exam 97 41 1024x167 - فیزیک جدید کنکور 97

۱۹۷- تابع کار دو فلز A و B به ترتیب ۴eV و ۲eV است و نوری با طول موج ۲۰۰ نانومتر به هر دو فلز می تابد، در این صورت سرعت سریع ترین فوتوالکترونهایی که از فلز B جدا می شوند، چند برابر سرعت سریع ترین فوتوالکترونهایی است که از فلز A جدا می شوند؟

(c=3×۱۰۸ m/s , h=4×۱۰-۱۵ eV.s)

۱)۲         ۲) ۲√          ۳)  ۲√/۲          ۴)۱/۲

Physics Entrance Exam 97 42 300x109 - فیزیک جدید کنکور 97

۱۹۸-  در اتم هیدروژن انرژی الکترون در یک مدار -۰.۸۵ eV است. اگر الکترون از این مدار به مداری که انرژی الکترون در آن -۳.۴ eV است برود، سرعتش چند برابر می شود؟

(ER=۱۳.۶ eV)

۱)۱/۴          ۲) ۱/۲           ۳)  ۲            ۴)۴

Physics Entrance Exam 97 43 300x152 - فیزیک جدید کنکور 97

۱۹۹-وقتی به یک نیمرسانا مانند سیلیسیم، آلاینده سه ظرفیتی مانند آلومینیوم اضافه کنیم در نوار ظرفیت:

۱)علاوه بر ترازهای خالی مربوط به الکترونهایی که به نوار رسانش رفته اند، یک الکترون هم به ازای هر اتم آلاینده اضافه می شود.

۲)علاوه بر ترازهای خالی مربوط به الکترونهایی که به نوار رسانش رفته اند، یک حفره هم به ازای هر اتم آلاینده ایجاد می شود.

۳)تعداد حفره ها کمتر از الکترونهای نوار رسانش خواهد بود.

۴)به تعداد مساوی، الکترونها و حفره های آزاد ایجاد می شود.

جواب این تست گزینه ۲ است.

۲۰۰-کدام گزینه در مورد ۲۳۵u و ۲۳۸u درست نیست؟

۱)تعداد نوترون ۲۳۸u بیشتر است.

۲)هر دو تعداد پروتون یکسانی دارند.

۳) هر دو خواص شیمیایی یکسانی دارند.

۴) ۲۳۸u ، ۰/۷۲ درصد اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد.

جواب این تست گزینه ۴ است.

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا