تدریس فیزیک کنکور

فیزیک جدید کنکور 97

فیزیک جدید کنکور 97

تجزیه و تحلیل و بررسی تستهای فیزیک جدید کنکور 97 از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه 6 تست از 45 تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش). معرفی و بررسی برخی پدیده ها مانند اثر فوتو الکتریک و طیف خطی گسیلی و جذبی از گازهای اتمی در این مبحث صورت می گیرد. همچنین مبحث لیزر هم جزو مبحث فیزیک جدید کنکور 97 می باشد. همچنین با ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی و شکافت و همجوشی هسته ای پرداخته می شود.

195- اگر آزمایش یانگ را بدون تغییر چشمه نور و بدون تغییر فاصله ها در دستگاه آزمایش، به جای هوا در آب انجام دهیم، فاصله بین دو نوار روشن متوالی چند برابر می شود؟ (n=4/3)

مقاله های مشابه

1)3/8         2) 2/3          3)  3/4        4)4/3

196- نمودار میدان الکترومغناطیسی بر حسب مکان یک موج الکترومغناطیسی که در خلا منتشر می شود مطابق شکل زیر است. کدام مورد با توجه به نمودار درست است؟(c=3×108 m/s)

1)طول موج 0/5 متر است

2)دوره موج یک ثانیه است

3)عدد موج Π رادیان بر متر است

4)بسامد 3×108Hz موج است

197- تابع کار دو فلز A و B به ترتیب 4eV و 2eV است و نوری با طول موج 200 نانومتر به هر دو فلز می تابد، در این صورت سرعت سریع ترین فوتوالکترونهایی که از فلز B جدا می شوند، چند برابر سرعت سریع ترین فوتوالکترونهایی است که از فلز A جدا می شوند؟

(c=3×108 m/s , h=4×10-15 eV.s)

1)2         2) 2√          3)  2√/2          4)1/2

198-  در اتم هیدروژن انرژی الکترون در یک مدار -0.85 eV است. اگر الکترون از این مدار به مداری که انرژی الکترون در آن -3.4 eV است برود، سرعتش چند برابر می شود؟

(ER=13.6 eV)

1)1/4          2) 1/2           3)  2            4)4

199-وقتی به یک نیمرسانا مانند سیلیسیم، آلاینده سه ظرفیتی مانند آلومینیوم اضافه کنیم در نوار ظرفیت:

1)علاوه بر ترازهای خالی مربوط به الکترونهایی که به نوار رسانش رفته اند، یک الکترون هم به ازای هر اتم آلاینده اضافه می شود.

2)علاوه بر ترازهای خالی مربوط به الکترونهایی که به نوار رسانش رفته اند، یک حفره هم به ازای هر اتم آلاینده ایجاد می شود.

3)تعداد حفره ها کمتر از الکترونهای نوار رسانش خواهد بود.

4)به تعداد مساوی، الکترونها و حفره های آزاد ایجاد می شود.

 

جواب این تست گزینه 2 است.

200-کدام گزینه در مورد 235u و 238u درست نیست؟

1)تعداد نوترون 238u بیشتر است.

2)هر دو تعداد پروتون یکسانی دارند.

3) هر دو خواص شیمیایی یکسانی دارند.

4) 238u ، 0/72 درصد اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد.

 

جواب این تست گزینه 4 است.

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا