تدریس فیزیک کنکور

دما و ترمودینامیک کنکور 97

دما و ترمودینامیک کنکور 97

تستهای دما و ترمودینامیک کنکور 97 تعداد 8 تست از 45 تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهند (سایت سازمان سنجش).  به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزیک باید به آن پرداخته شود.

161– کدام کمیتها همگی فرعی و نرده ای هستند؟

مقاله های مشابه

1) نیرو-جرم-گرمای ویژه

2) انرژی جنبشی-شار مغناطیسی-شتاب

3) فشار-جرم-میدان مغناطیسی

4) انرژی جنبشی-شار مغناطیسی-فشار

 

جرم کمیت اصلی است پس گزینه های 1 و 3 حذف می شوند. شتاب کمیت برداری است پس گزینه 2 حذف می شود. جواب گزینه 4 است.

162– لوله بلندی به صورت قائم نگه داشته شده و در آن تا ارتفاع 4 سانتی متر جیوه ریخته شده است. اگر فشار هوا Pa 105× 1/0336 باشد، ارتفاع جیوه درون لوله را به چند سانتی متر برسانیم تا فشار در ته لوله دو برابر شود؟  (=13.6 g/cm3 , g=10جیوهρ)

1) 84       2) 82      3) 80      4) 78

163– در شکل زیر، پیوسته 87 سانتی متر از لوله خارج از جیوه نگه داشته شده است. در شرایطی که فشار هوا 75 cmHg و دمای گاز C°27 است، ارتفاع ستون جیوه در لوله 72cm است. بر اثر افزایش فشار هوا ستون جیوه بالا می رود، دمای گاز را به C°47 می رسانیم تا دوباره ستون جیوه به همان 72cm برسد. فشار هوا چگونه تغییر کرده است؟

1) 2 میلی متر جیوه کاهش یافته است

2) 2 میلی متر جیوه افزایش یافته است

3) 0/2 میلی متر جیوه کاهش یافته است

4) 0/2 میلی متر جیوه افزایش یافته است

164– 800 گرم یخ صفر درجه سلسیوس را با 800 گرم آب 20 درجه سلسیوس مخلوط می کنیم. اگر گرما فقط بین آب و یخ مبادله شود، بعد از برقراری تعادل گرمایی چند گرم آب و با چه دمایی بر حسب سلسیوس خواهیم داشت؟

Cآب4.2J/g.K=

Lf=336J/g

1) 1000 و صفر

2) 1200 و صفر

3) 1600 و 2

4) 1600 و 4

 

 

دما سنجی و مقیاس های دما هم در این مبحث بررسی می شوند. انبساط سطحی و حجمی هم در اینجا مطالعه می شود. در این مبحث گرماسنجی، اندازه گیری گرمای ویژه، تغییر حالت مواد، گرمای ذوب، گرمای تبخیر، راه های انتقال گرما و در نهایت قانون گازها بررسی می شوند. تغییر حالتهای ماده از جامد به مایع (ذوب)، از مایع به بخار (تبخیر)، از بخار به مایع (میعان) توضیح داده می شوند. رسانش گرمایی از راه های مختلف بررسی می شود. قانون گازهای کامل با در نظر گرفتن حجم، دما و فشار گازها در حالات مختلف بحث و بررسی می گردد. هنگامی که یک دستگاه از حالت یک تعادل به حالت تعادل دیگری می رود در واقع یک فرآیند ترمودینامیک رخ داده است. مجموع چند فرآیند ترمودینامیک را می توان چرخه ترمودینامیکی نامید که هر دستگاه می تواند این چرخه را طی کند. بررسی رفتار گازها در فشار، دما و حجم ثابت هم جزو سوالات دما و ترمودینامیک کنکور 97 می باشند.

165– مطابق شکل زیر، اختلاف دمای دو سر میله های A و B با هم برابر است و سطح مقطع لوله B، 2 برابر سطح مقطع لوله A است. اگر آهنگ انتقال گرمای میله A، 5/2 برابر آهنگ انتقال گرمای میله B باشد، ضریب رسانندگی میله A چند برابر ضریب رسانندگی میله B است؟

1) 1/25     2) 1/50     3) 4        4) 5

166– در محفظه ای به حجم 33/6 لیتر مخلوطی از دو گاز اکسیژن و هلیم وجود دارد. فشار گاز 105× 2 پاسکال و دمای آن 7 درجه سلسیوس است. اگر جرم گاز 54 گرم باشد، چند درصد مولکولهای آن اکسیژن است؟

Mhe=4g/mol

MO2=32g/mol

R=8J/mol.K

1) 50      2) 60       3) 40        4) 30

167– یک مول گاز تک اتمی، طی یک فرایند همفشار، 40 J کار روی محیط انجام می دهد. تغییر انرژی درونی گاز چند ژول است؟

1) 140       2) 100        3) 60          4) 20

168– یک گاز کامل با طی دو فرآیند از حالت a به c می رود. اگر در این مسیر کار انجام شده روی گاز W، گرمای داده شده به گاز Q و تغییر انرژی درونی گاز ΔU باشد، علامت  Wو Q و ΔU به ترتیب چگونه اند؟

1) مثبت، صفر و مثبت

2) مثبت، مثبت و مثبت

3) مثبت، منفی و صفر

4) منفی، مثبت و مثبت

فرآیند بی دررو تراکمی است پس کار مرتبط با آن مثبت است. فرآیند همفشار انبساطی است پس کار مرتبط با آن منفی است. مساحت زیر منحنی بی دررو بیشتر از مساحت زیر منحنی همفشار است بنابراین کل کار انجام شده در مسیر abc مثبت خواهد بود. در فرایند ab فشار ثابت بوده اما حجم افزایش پیدا می کند و به تبع آن دما و گرما افزایش می یابد. در فرایند bc که بی دررو است گرما ثابت می ماند. بنابراین در کل مسیر abc گرما افزایش یافته و علامت آن مثبت خواهد بود. در کل مسیر abc کار و گرما هر دو افزایش دارند بنابراین انرژی درونی گاز هم افزایش یافته و علامت تغییرات آن مثبت خواهد بود. در نتیجه جواب این تست گزینه 2 است.

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا