تدریس فیزیک کنکور

حرکت و دینامیک کنکور ۹۸

تستهای حرکت و دینامیک کنکور ۹۸

شناخت و توصیف حرکت و دینامیک کنکور ۹۸ یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزک باید به آن پرداخته شود. آشنایی با حرکت اجسام که به آن حرکت شناسی یا سینماتیک گفته می شود از اهمیت بالایی در فیزیک کنکور سراسری برخوردار است به طوریکه طبق اعلام سایت سازمان سنجش ۱۲ تست از ۴۵ تست را مبحث حرکت و دینامیک کنکور ۹۸ تشکیل می دهد.

۱۵۶– متحرکی بدون سرعت اولیه در مبدا زمان از مبدا مکان روی محور x با شتاب ثابت به حرکت درآمده و در لحظه t=5s به مکان x=-122/5m می رسد. بزرگی سرعت متحرک در این لحظه به چند متر بر ثانیه می رسد؟

۱) ۱۹/۶           ۲)۳۲/۴          ۳)۴۵/۰          ۴)۴۹/۰

مقاله های مشابه

Physics Entrance Exam 98 mobile 1 2 300x256 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۵۷_ نمودار سرعت-زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل زیر است. مسافت پیموده شده توسط این متحرک در بازه زمانی صفر ثانیه تا بیست ثانیه، چند متر است؟

۱) ۱۶۰          ۲) ۱۷۶           ۳) ۱۸۰          ۴) ۱۹۲

Physics Entrance Exam 98 mobile 2 2 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۵۸– گلوله ای از ارتفاع h رها می شود. این گلوله با سرعت V از ارتفاع ۹ متری زمین عبور می کند و با سرعت ۳/۲V  به زمین می رسد. h چند متر است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود و g=10m/s)
۱) ۱۶/۲          ۲)۱۸         ۳)۳۲/۴          ۴)۳۶

Physics Entrance Exam 98 mobile 3 2 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۵۹- مطابق شکل زیر، نمودار مکان – زمان متحرکی به صورت سهمی است. سرعت متحرک در لحظه t=8s چند متر بر ثانیه است؟
۱) ۳          ۲) ۴           ۳) ۶          ۴) ۱۲

Physics Entrance Exam 98 mobile 4 2 300x172 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۶۰- راننده خودرویی با جرم ۲ تن که با سرعت ۳۶ کیلومتر بر ساعت در یک مسیر مستقیم و افقی در حرکت است، با دیدن مانعی ترمز می کند. در اثر ترمز، خودرو با طی مسافت ۴ متر می ایستد. نیروی اصطکاک وارد شده به خودرو چند نیوتن است؟
۱) ۷۵۰۰       ۲) ۱۲۵۰۰        ۳) ۱۵۰۰۰       ۴) ۲۵۰۰۰

Physics Entrance Exam 98 mobile 5 2 - حرکت و دینامیک کنکور 98

Physics Entrance Exam 98 mobile 6 1 300x256 - حرکت و دینامیک کنکور 98

Physics Entrance Exam 98 mobile 6 2 282x300 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۶۲- ماهواره ای به جرم ۵۰۰ کیلوگرم در ارتفاع ۱۶۰۰ کیلومتری سطح زمین به دور آن می چرخد. نیروی مرکز گرای وارد بر ماهواره چند نیوتن است؟

(Re=6400km , g=10 m/s)
۱) ۵۰۰۰          ۲) ۳۲۰۰           ۳) ۸۰۰          ۴) ۶۴۰

Physics Entrance Exam 98 mobile 7 2 300x173 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۶۳- در کف یک آسانسور باسکولی نصب شده است. در یک حرکت، باسکول وزن شخص را بیش از حالت سکون نشان داده است. آن حرکت چگونه است؟

۱) الزاما تند شونده به طرف بالا

۲) الزاما تند شونده به طرف پایین

۳) تند شونده به طرف بالا یا کند شونده به طرف پایین

۴) کند شونده به طرف بالا یا تند شونده به طرف پایین

پاسخ این تست گزینه ۳ است.

Physics Entrance Exam 98 mobile 9 1 260x300 - حرکت و دینامیک کنکور 98

Physics Entrance Exam 98 mobile 9 2 300x169 - حرکت و دینامیک کنکور 98

Physics Entrance Exam 98 mobile 10 249x300 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۶۶- اگر تکانه گلوله ای در SI از ۲۰ به ۲۲ برسد، انرژی جنبشی گلوله چند درصد افزایش می یابد؟
۱) ۱۰          ۲) ۱۲           ۳) ۲۱          ۴) ۴۲

Physics Entrance Exam 98 mobile 11 2 300x215 - حرکت و دینامیک کنکور 98

۱۶۷- جسمی به جرم ۲ کیلوگرم روی سطح شیبدار با اصطکاک ناچیز به سمت پایین می لغزد و با سرعت ۲ متر بر ثانیه از نقطه A عبور کرده و در نقطه B به فنر برخورد می کند. اگر حداکثر فشردگی فنر x و بیشینه انرژی ذخیره شده در فنر ۱۰ ژول باشد، x  چند سانتی متر است؟ (g=10 m/s)
۱) ۱۰          ۲) ۲۰           ۳) ۳۰          ۴) ۴۰

Physics Entrance Exam 98 mobile 12 2 300x127 - حرکت و دینامیک کنکور 98

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا